REGULAMIN BONÓW WARTOŚCIOWYCH MEDME.PL

I. Regulamin bonów wartościowych medme.pl określa zasady przyznawania i korzystania z bonów wartościowych medme.pl na internetowej platformie zakupowej o charakterze otwartym +medmesklep https://medmesklep.pl, prowadzonej przez Pharma Partner Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 947975869, wysokość kapitału zakładowego 4.500.000,- zł, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w medme.pl zamieszczonym na stronie internetowej: https://medmesklep.pl/regulamin

 

II. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie

  Bon wartościowy medme.pl - elektroniczny bon wartościowy w postaci ciągu znaków (kodu alfanumerycznego lub hasła), uprawniający Klienta do jego realizacji na Marketplace/Sklep, stanowiący dofinansowanie Medme do kosztów zakupów dokonywanych przez Klienta u Dostawców na Marketplace/Sklep:

 1. w wysokości kwoty pieniężnej stanowiącej określony procent wartości zamówienia lub kosztów przesyłki
 2. lub

 3. w wysokości określonej kwoty pieniężnej do wartości zamówienia lub do kosztów przesyłki;
 4. Data ważności bonu wartościowego medme.pl – określony przez Medme przedział czasu, w którym można zrealizować bon wartościowy medme.pl;

  Regulamin – niniejszy Regulamin Bonów Wartościowych medme.pl;

  Regulamin Serwisu – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w medme.pl zamieszczonym na stronie internetowej: https://medmesklep.pl/regulamin;

  Wartość bonu wartościowego medme.pl – określona przez Medme wysokość dofinansowania zakupów Towarów w formie:

 1. określonego procentu wartości zamówienia Towarów lub kosztów przesyłki przeliczanego na kwotę pieniężną
 2. lub

 3. określonej wysokości kwoty pieniężnej.
 4. Pozostałe pojęcia używane w niniejszym Regulaminie są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w §1 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w medme.pl zamieszczonym na stronie internetowej: https://medmesklep.pl/regulamin, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 

III. Postanowienia ogólne.

 1. Medme zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu wartościowego medme.pl o określonej Dacie ważności i Wartości, w ramach organizowanej określonej promocji, określonego konkursu lub indywidualnego porozumienia z Klientem, na zasadach określonych w regulaminie (zasadach) promocji, regulaminie konkursu lub w umowie z Klientem. Regulaminy (zasady) promocji oraz regulaminy konkursów zamieszczane będą na stronie internetowej: https://www.medmesklep.pl/regulamin-bonow-wartosciowych oraz będą dostępne w siedzibie Medme, tj. „Pharma Partner” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3. Wybór promocji oraz wybór konkursu w ramach których przekazywane będą Bony wartościowe medme.pl zależy od decyzji Medme.
 2. Bon wartościowy medme.pl może być wykorzystany przez Klienta przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami na Marketplace/Sklep.
 3. Bon wartościowy medme.pl nie podlega wymianie przez Medme na środki pieniężne (gotówkę) ani na inne wartości materialne w całości ani w części.
 4. Bon wartościowy medme.pl jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi na zasadach określonych w pkt IV Regulaminu.
 5. Otrzymany od Medme Bon wartościowy medme.pl jest jednokrotnego użytku.
 6. Data ważności oraz Wartość Bonu wartościowego będzie każdorazowo określana w regulaminie (zasadach) promocji, regulaminie konkursu albo w indywidulanym porozumieniu z Klientem, o których mowa w pkt III ust. 1 Regulaminu.
 7. Bon wartościowy medme.pl stanowi wyłącznie formę dofinansowania przez Medme zakupów Towarów dokonywanych na Marketplace/Sklep przez Klienta. Określanie cen Towarów oferowanych do sprzedaży na Marketplace/Sklep należy do wyłącznej decyzji Dostawców. Realizacja Bonu wartościowego przez Klienta oznacza wyłącznie finasowanie ceny zakupu Towarów z środków własnych Klienta oraz środków własnych Medme.

 

IV. Zasady przekazania i korzystania z Bonu wartościowego.

 1. Przekazanie Bonu wartościowego medme.pl przez Medme następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany przy korzystaniu z MarketPlace/Sklep zgodnie z Regulaminem Serwisu, chyba że regulamin (zasady) promocji, regulamin konkursu albo indywidualne porozumienie z Klientem, o których mowa w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 2. Skorzystanie z przekazanego Bonu wartościowego medme.pl zależy od Klienta. Klient ma prawo nieskorzystania z przekazanego Bonu wartościowego medme.pl. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy nie wpisywać przekazanego w Bonie wartościowym medme.pl ciągu znaków (kodu alfanumerycznego lub hasła) w polu „Zastosuj bon wartościowy medme.pl” podczas składania zamówienia na MarketPlace/Sklep.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Medme Bonu wartościowego medme.pl należy wpisać podane ciąg znaków (kod alfanumeryczny lub hasło) w polu „Zastosuj bon wartościowy medme.pl” podczas składania zamówienia na Marketplace/Sklep.
 4. Wpisanie Bonu wartościowego medme.pl w wymienionym w pkt III ust. 3 Regulaminu polu „Zastosuj bon wartościowy medme.pl” spowoduje obniżenie wysokości ceny sprzedaży Towarów do zapłaty przez Klienta na rzecz Dostawcy o Wartość Bonu wartościowego medme.pl określoną zgodnie z postanowieniami pkt III ust. 6, przy czym w przypadku Bonu wartościowego medme.pl w postaci zniżek procentowych przeliczonego na odpowiednią wartość pieniężną. Pozostała do zapłaty część ceny sprzedaży, odpowiadająca wartości Bonu towarowego medme.pl uiszczana jest przez Medme na rzecz Dostawcy z chwilą wpisania przez Klienta Bonu wartościowego medme.pl w wymienionym w pkt III ust. 3 Regulaminu polu „Kod rabatowy”, z zastrzeżeniem, że Medme i Dostawca mogą ustalić inny termin zapłaty zobowiązań przez Medme, co nie może mieć wpływu na realizację zakupów przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. Bony wartościowe medme.pl nie podlegają sumowaniu. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon wartościowy medme.pl. Jeżeli Wartość Bonu wartościowego medme.pl przekracza cenę sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów lub koszty ich przesyłki kwota różnicy między Wartością Bonu wartościowego medme.pl a ceną sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów lub kosztami ich przesyłki nie podlega zwrotowi przez Medme na rzecz Klienta.
 6. Medme odmówi realizacji Bonu wartościowego medme.pl w przypadku upływu jego Daty ważności. Bon wartościowy medme.pl wygasa wraz z upływem jego Daty ważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim system informatyczny Marketplace/Sklep automatycznie blokuje możliwość skorzystania przez Klienta z Bonu wartościowego medme.pl na zasadach opisanych w pkt IV ust. 2 – 5 Regulaminu oraz wyświetla informację: „Brak możliwości realizacji bonu wartościowego medme.pl – upływ daty ważności”.

 

V. Reklamacje i zwrot towarów.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Bonu wartościowego medme.pl będą rozpatrywane na zasadach określonych w §10 Regulaminu Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące przyznawania, przekazywania oraz korzystania z Bonów wartościowych medme.pl będą rozpatrywane na zasadach określonych w §10 Regulaminu Serwisu, chyba że regulamin (zasady) promocji, regulamin konkursu albo indywidualne porozumienie z Klientem, o których mowa w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 

VI. Dane osobowe

  Do ochrony danych osobowych Klientów w związku z przekazaniem oraz korzystaniem z Bonów wartościowych medme.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia §6 Regulaminu Serwisu – Ochrona prywatności, chyba że regulamin (zasady) promocji, regulamin konkursu albo indywidualne porozumienie z Klientem, o których mowa w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Medme zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Medme powiadomi Klientów przed wejściem zmian w życie, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 poniżej.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Medme, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronie internetowej: https://www.medmesklep.pl/regulamin-bonow-wartosciowych W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.medmesklep.pl/regulamin-bonow-wartosciowych oraz w siedzibie Medme, tj. „Pharma Partner” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3.
 4. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin Serwisu, a także przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)..
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2021r.