REGULAMIN WWW.MEDMESKLEP.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LUTEGO 2023

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz ogólne zasady dotyczące sprzedaży przez Sprzedawców Produktów w Sklepie typu marketplace (internetowa platforma handlowa) pod adresem www.medmesklep.pl.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach wykonywanej przez siebie zawodowej działalności gospodarczej oferuje Produkty do sprzedaży w ramach funkcjonowania Sklepu; Każdy Sprzedawca jest przedsiębiorcą;
 2. Pharma Partner/Usługodawca – "PHARMA PARTNER" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869, kapitał zakładowy w wysokości 8 400.000 zł.
 3. Medme Sklep/Sklep -internetowa platforma handlowa prowadzona przez Pharma Parter, na której można nabyć Produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawców, a także w ramach której świadczone są inne usługi.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin;
 5. Klient – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywający w Sklepie Produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, nabywający Produkty jako konsument lub jako przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta (osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności).
 6. Produkt – produkt lub usługa prezentowane w Sklepie i oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży;
 7. Karta Produktu – opis Produktu przygotowywany przez Sprzedawcę wraz z informacją o zasadach zawierania Umowy Sprzedaży, warunkach dostawy i płatności, a także procedurze rozpatrywania reklamacji i odstąpienia od umowy.
 8. Treści – wszelkie udostępnione na Medme informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia; do których prawa przysługują Usługodawcy lub Sprzedawcy,
 9. Opinie – opinie o Produktach i Sprzedawcach oraz inne treści przygotowane przez Klientów, zamieszczane w Sklepie;
 10. Konto - prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych przez Sprzedawcę i podanych w Karcie Produktu.
 12. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu. Usługą elektroniczną świadczoną w ramach Sklepu jest udostępnianie formularzy do zawarcia Umowy Sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta oraz wysyłka materiałów marketingowych (Newslettera oraz webpush).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z platformy medme Sklep prowadzonej przez Pharma Partner.
 2. Z Usługodawcą można się skontaktować:
  1. na adres korespondencyjny: Pojezierska 90A, 91-341 Łódź
  2. na adres e-mail: kontakt@medme.pl
  3. telefonicznie na numer 729 086 455 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 3. Pharma Partner zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad świadczenia poszczególnych usług w ramach Sklepu w odrębnych regulaminach.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie Medme w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie.
 6. Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usługi elektronicznej zgodnie z umową.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020. 344).
 2. W ramach Sklepu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa elektroniczna jest bezpłatna.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie założenia Konta.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu formularzy do zawierania Umów Sprzedaży zawierana jest w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest przekazanie do Sprzedawcy informacji o złożonym zamówieniu przez Klienta, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi;
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu materiałów marketingowych (Newslettera oraz webpush) zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Klienta;
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz wysyłaniu materiałów marketingowych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji;
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować Klientowi możliwość korzystania z usług Sklepu w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.
 5. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: kontakt@medme.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§4 Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.

§ 5 Ogólne warunki korzystania z Marketplace.

 1. Korzystanie przez Klientów z platformy zakupowej Medme ma charakter nieodpłatny.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Pharma Partner nie jest Sprzedawcą, ani stroną Umów Sprzedaży dokonywanych przez Klientów w Sklepie. Informacja o Sprzedawcy Produktu podana jest zawsze w Karcie Produktu.
 4. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek Treści, w tym danych, informacji i zdjęć umieszczonych w Sklepie.
 5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów są cenami prezentowanymi przez Sprzedawców.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawców do sprzedaży.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą..
 9. Usługodawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu.
 10. Usługodawca nie sprawdza wszystkich Produktów oferowanych przez Sprzedawców, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Sklepu Produktów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiące obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Sklepu.

§ 6 Opinie Klientów w medme Sklep

 1. Klienci mają możliwość zamieszczania Opinii w Sklepie. Zamieszczając Opinię Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem: Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników w ramach serwisu internetowego TrustMate.io.
 2. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia Opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Formą Opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Produktu w Sklepie.
 3. Usługodawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Usługodawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. Opinii oraz zdjęcia zakupionego Produktu. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia Opinii, Usługodawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie od Sprzedawcy.
 5. Wystawione przez Klienta Opinie są publikowane przez Usługodawcę w Sklepie oraz wizytówce Sklepu na stronie TrustMate.io. Wystawienie Opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie od Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia Opinii. Autorem Opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 8. Opinie zamieszczane w Sklepie:
  1. powinny być sformułowane w języku polskim;
  2. muszą być wynikiem osobistej twórczości Klienta będącego autorem;
  3. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa;
  4. nie mogą naruszać prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
  5. nie mogą mieć charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, obraźliwego lub szykanującego jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot.
  6. Klient zamieszczając Opinię akceptuje prawo Usługodawcy do jej rozpowszechniania bez podawania informacji o autorze Opinii.
 9. Zamieszczając Opinię, Klient oświadcza również, że:
  1. udostępnienie Opinii nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw;
  2. zwalnia Usługodawcę z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii w ramach Sklepu,
  3. . zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, czy też zawierają dane osobowe osób trzecich.

§ 7 Rejestracja.

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania rejestracji.
 2. Rejestracja jest niezbędna do założenia Konta Klienta w Sklepie. Klienci mają możliwość dokonania rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz logowania się w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

§ 8 Informacje dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. Sprzedawca wystawiając Produkt do sprzedaży, dysponuje Produktem i jest go w stanie wysłać do Klienta w terminie określonym w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży
 3. Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu są zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży Produktów
 4. Klient składa zamówienie na dany Produkt na stronie internetowej Sklepu, z użyciem formularzy. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie Sklepu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktu na stronie Medme i przekazane do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Klienta o wysyłce zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić Klientom z terenu Unii Europejskiej możliwość złożenia zamówienia i umożliwić jego odbiór.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk Zamawiam i płacę.
 7. Klient, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Produkt nie później niż w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia, chyba że Klient dokonał zamówienia z opcją płatności przy odbiorze.
 8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Klienta skutkujących niemożliwością wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.
 9. Dane Sprzedawcy w danej transakcji są szczegółowo podane w podsumowania transakcji dla każdego nabywanego Produktu.
 10. Dostawa Produktów i realizacja Usług odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o dostępnych sposobach dostawy i ich cenie podane są przez Sprzedawcę na Karcie Produktu.
 11. Sprzedawca przy prezentowaniu Produktów do sprzedaży, opatruje każdy wystawiony Produkt minimum jednym zdjęciem przedstawiającym Produkt, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Produktu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia Produktu i jego producenta, które są umieszczane w opisie lub nazwie Produktu, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów.
 12. W przypadku niedostępności Produktu lub innych przeszkód występujących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie indywidualnie kontaktował się z Klientem. Sprzedawca każdorazowo po zawarciu umowy sprzedaży Produktu z Klientem poinformuje go o szczegółach dostawy. Informacje o warunkach dostawy zawarte są w Karcie Produktu.
 13. Sprzedawca w Karcie Produktu podaje czas dostawy zamówienia dotyczący zarówno realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, jak i czas dostawy przewidywany przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
 14. Sprzedawca udostępnia Klientowi na stronie https://medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje (zakładka: zwroty i reklamacje) oraz przy każdym Produkcie w Karcie Produktu poniższe informacje o zasadach postępowania i prawach Klienta:
  1. a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta,
  2. b. w przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta

§ 9 Płatność

 1. Płatność w ramach Sklepu dokonywana przez Klientów w chwili składania zamówienia odbywać się będzie za pośrednictwem BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.
 2. Klient ma możliwość zamówienia z płatnością przy odbiorze Produktów.
 3. Informacje o możliwych sposobach zapłaty dostępne są na Karcie Produktu.

§ 10 Procedura reklamacji.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można zgłaszać Usługodawcy pisemnie na adres Pojezierska 90A, 91-341 Łódź lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pod adresem: www.medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje.
 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na formularzu zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 4. Reklamację dotyczące Produktów można złożyć bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany na stronie https://medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje) lub za pośrednictwem Usługodawcy w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na tej samej stronie, wówczas Usługodawca przekaże reklamację niezwłocznie do Sprzedawcy. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca lub Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania(bezpośrednio lub za pośrednictwem Usługodawcy).

§11 Postanowienia końcowe

 1. Medme sklep jest internetową platformą handlową w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2015 r. o prawach konsumenta, obsługiwaną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia klientom formularze do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, przyjmuje zamówienie Klienta i przekazuje je do Sprzedawcy , przesyła do Klienta informacje o statusie zamówienia, a także przyjmuje i przekazuje do Sprzedawcy wszelkie otrzymane oświadczenia i zgłoszenia od Klienta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedziany za zgodność Produktów z Umową sprzedaży i realizację praw Klientów, w tym za dostarczenie Klientowi produktów zgodnych z umową, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz przyjęcie oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Sklepu, a do zarejestrowanych Klientów zostanie wysłana wiadomość co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie w Sklepie.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Medme, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
 6. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Klient może kontaktować się z Usługodawca w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: [Medme.pl, Pharma Partner Sp. z o.o., Pojezierska 90A 91-341 Łódź],
  2. elektronicznej: [kontakt@medme.pl]

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pharma Partner sp. z o. o. z siedziba w Łodzi

kontakt@medme.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

Imię i nazwisko konsumenta(ów): ____________________________________________________
Adres e-mail: _____________________________________________________________
Data: ___________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Pharma Partner sp. z o.o. , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail: kontakt@medme.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W razie odstąpienia od umowy o świadczenie sługi elektronicznej jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań

REGULAMIN WWW.MEDMESKLEP.PL OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 31 STYCZNIA 2023

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz ogólne zasady dotyczące sprzedaży przez Sprzedawców Produktów w Sklepie typu marketplace pod adresem www.medmesklep.pl.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach wykonywanej przez siebie zawodowej działalności gospodarczej oferuje Produkty do sprzedaży w ramach funkcjonowania Sklepu;
 2. Pharma Partner/Usługodawca – "PHARMA PARTNER" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869, kapitał zakładowy w wysokości 8 400.000 zł.
 3. Medme - portal internetowy pod adresem www.medmesklep.pl, na którym Usługodawca prowadzi Marketplace;
 4. Marketplace/Sklep – internetowa platforma zakupowa, na której można nabyć Produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawców, a także w ramach której świadczone są inne usługi.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin;
 6. Klient – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywający w Sklepie Produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, nabywający Produkty jako konsument lub jako osoba fizyczna nabywająca Produkt bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada on dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Produkt – produkt lub usługa prezentowane w Sklepie i oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży;
 8. Karta Produktu – opis Produktu przygotowywany przez Sprzedawcę wraz z informacją o zasadach zawierania Umowy Sprzedaży, warunkach dostawy i płatności.
 9. Treści – wszelkie udostępnione na Medme informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia; do których prawa przysługują Usługodawcy lub Sprzedawcy,
 10. Opinie – opinie o Produktach i Sprzedawcach oraz inne treści przygotowane przez Klientów, zamieszczane w Sklepie;
 11. Konto - prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych przez Sprzedawcę i podanych w Karcie Produktu.
 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu. Usługą elektroniczną świadczoną w ramach Sklepu jest udostępnianie formularzy do zawarcia Umowy Sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta oraz wysyłka materiałów marketingowych (Newslettera oraz webpush).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z platformy zakupowej Marketplace prowadzonej przez Pharma Partner.
 2. Pharma Partner zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad świadczenia poszczególnych usług w ramach Sklepu w odrębnych regulaminach.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Medme w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020. 344).
 2. W ramach Sklepu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa elektroniczna jest bezpłatna.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie założenia Konta.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu formularzy do zawierania Umów Sprzedaży zawierana jest w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest przekazanie do Sprzedawcy informacji o złożonym zamówieniu przez Klienta, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi;
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu materiałów marketingowych (Newslettera oraz webpush) zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Klienta;
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz wysyłaniu materiałów marketingowych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji;
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować Klientowi możliwość korzystania z usług Sklepu w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.
 5. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: kontakt@medme.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§4 Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.

§ 5 Ogólne warunki korzystania z Marketplace.

 1. Korzystanie przez Klientów z platformy zakupowej Medme ma charakter nieodpłatny.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Pharma Partner nie jest Sprzedawcą, ani stroną Umów Sprzedaży dokonywanych przez Klientów w Sklepie.
 4. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek Treści, w tym danych, informacji i zdjęć umieszczonych w Sklepie.
 5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów są cenami prezentowanymi przez Sprzedawców.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawców do sprzedaży.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą lub awarią oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Usługodawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu.
 9. Usługodawca nie sprawdza wszystkich Produktów oferowanych przez Sprzedawców, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Sklepu Produktów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiące obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Sklepu.
 10. Klienci mają możliwość zamieszczania Opinii w Sklepie. Zamieszczając Opinię Klient oświadcza, że: jest osobą pełnoletnią; za zamieszczenie Opinii nie otrzymał jakiegokolwiek świadczenia od osoby trzeciej; wykorzystanie przez Usługodawcę nadesłanej Opinii nie spowoduje poniesienia strat przez żadną osobę lub podmiot zewnętrzny.
 11. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia Opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem Opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Produktu w Sklepie.
 12. Usługodawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Usługodawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. Opinii oraz zdjęcia zakupionego Produktu. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia Opinii, Usługodawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 13. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie od Sprzedawcy.
 14. Wystawione przez Klienta Opinie są publikowane przez Usługodawcę w Sklepie oraz wizytówce Sklepu na stronie TrustMate.io. Wystawienie Opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.
 15. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie od Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia Opinii. Autorem Opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 16. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 17. Opinie zamieszczane w Sklepie:
  1. powinny być sformułowane w języku polskim;
  2. muszą być wynikiem osobistej twórczości Klienta będącego autorem;
  3. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa;
  4. nie mogą naruszać prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
  5. nie mogą mieć charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, obraźliwego lub szykanującego jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot.
 18. Klient zamieszczając Opinię akceptuje prawo Usługodawcy do jej rozpowszechniania bez podawania informacji o autorze Opinii.
 19. Zamieszczając Opinię, Klient oświadcza również, że:
  1. udostępnienie Opinii nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw;
  2. zwalnia Usługodawcę z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii w ramach Sklepu,
  3. zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, czy też zawierają dane osobowe osób trzecich.

§ 6 Rejestracja.

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania rejestracji.
 2. Rejestracja jest niezbędna do założenia Konta Klienta w Sklepie. Klienci mają możliwość dokonania rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz logowania się w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

§ 7 Informacje dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. Sprzedawca wystawiając Produkt do sprzedaży, dysponuje Produktem i jest go w stanie wysłać do Klienta w terminie określonym w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 3. Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu są zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży Produktów.
 4. Klient składa zamówienie na dany Produkt na stronie internetowej Sklepu, z użyciem formularzy. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie Sklepu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktu na stronie Medme i przekazane do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Klienta o wysyłce zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić Klientom z terenu Unii Europejskiej możliwość złożenia zamówienia i umożliwić jego odbiór.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk Zamawiam i płacę.
 7. Klient, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Produkt nie później niż w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia, chyba że Klient dokonał zamówienia z opcją płatności przy odbiorze.
 8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Klienta skutkujących niemożliwością wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.
 9. Dane Sprzedawcy w danej transakcji są szczegółowo podane w podsumowania transakcji dla każdego nabywanego Produktu.
 10. Dostawa Produktów i realizacja Usług odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o dostępnych sposobach dostawy i ich cenie podane są przez Sprzedającego na Karcie Produktu.
 11. Sprzedawca przy prezentowaniu Produktów do sprzedaży, opatruje każdy wystawiony Produkt minimum jednym zdjęciem przedstawiającym Produkt, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Produktu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia Produktu i jego producenta, które są umieszczane w opisie lub nazwie Produktu, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów.
 12. W przypadku niedostępności Produktu lub innych przeszkód występujących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie indywidualnie kontaktował się z Klientem. Sprzedawca każdorazowo po zawarciu umowy sprzedaży Produktu z Klientem poinformuje go o szczegółach dostawy. Informacje o warunkach dostawy zawarte są w Karcie Produktu.
 13. Sprzedawca w Karcie Produktu podaje czas dostawy zamówienia dotyczący zarówno realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, jak i czas dostawy przewidywany przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
 14. Sprzedawca udostępnia Klientowi na stronie https://medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje (zakładka: zwroty i reklamacje) oraz przy każdym Produkcie w Karcie Produktu poniższe informacje o zasadach postępowania i prawach Klienta:
  1. a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta,
  2. b. w przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta

§ 8 Płatność

 1. Płatność w ramach Sklepu dokonywana przez Klientów w chwili składania zamówienia odbywać się będzie za pośrednictwem BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.
 2. Klient ma możliwość zamówienia z płatnością przy odbiorze Produktów.
 3. Informacje o możliwych sposobach zapłaty dostępne są na Karcie Produktu.

§ 9 Procedura reklamacji.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można zgłaszać Usługodawcy pisemnie na adres Pojezierska 90A, 91-341 Łódź lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pod adresem: https://medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje.
 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na formularzu zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 4. Reklamację dotyczące Produktów można złożyć bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany na stronie https://medmesklep.pl/zwroty-i-reklamacje (zakładka: zwroty i reklamacje) lub za pośrednictwem Usługodawcy w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na tej samej stronie, wówczas Usługodawca przekaże reklamację niezwłocznie do Sprzedawcy. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca lub Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Sklepu, a do zarejestrowanych Klientów zostanie wysłana wiadomość co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie w Sklepie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Medme, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
 3. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient może kontaktować się z Usługodawca w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: [Medme.pl, Pharma Partner Sp. z o.o., Pojezierska 90A 91-341 Łódź],
  2. elektronicznej: [kontakt@medme.pl]

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pharma Partner sp. z o. o. z siedziba w Łodzi

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

Imię i nazwisko konsumenta(ów): ____________________________________________________
Adres e-mail: _____________________________________________________________
Numer zamówienia: _________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________
Data: ___________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Pharma Partner sp. z o.o. , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail: kontakt@medme.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W razie odstąpienia od umowy o świadczenie sługi elektronicznej jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań